UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Trung Tâm Ngôn ngữ ELS Cincinnati - ELS Language Center

UC hãnh diện được bảo trợ một Trung tâm Ngôn ngữ ELS tại trường sở. Trung Tâm này dạy Anh ngữ tập trung và nhận sinh viên bốn tuần một lần. Trung Tâm thu hút sinh viên từ nhiều trình độ học vấn khác nhau, từ nhiều vùng địa lý, giúp sinh viên ở mọi trình độ học Anh ngữ nhanh trong khi vẫn là thành phần của một thành phố và trường sở năng động.

Sinh viên Trung tâm Ngôn ngữ ELS Cincinnati hoàn toàn hợp nhất với Đại Học Cincinnati. Ho được sử dụng thư viện, Trung Tâm Giải trí tại trường sở, hệ thống chuyên chở miễn phí của đại học và được mời tham dự vào nhiều chức năng của đại học suốt năm học.

UC cũng cung cấp những thư chấp thuận nhập học có điều kiện đến những sinh viên hợp lệ nhưng cần phải bắt đầu học ELS trước khi ghi danh vào chương trình chính thức của đại hoc. Sinh viên cấp cử nhân dễ dàng lấy được những thư này. Hãy vào thăm trang mạng www.els.edu để có thêm thông tin về lớp ELS và tiến trình ghi danh.


UC is proud to host an ELS Language Center on campus. This center provides intensive English training and admits students every four weeks. The center attracts students from a variety of academic backgrounds and geographic regions, allowing students of all abilities to learn English quickly while being part of an active city and campus.

Cincinnati ELS Language Center students are fully integrated into the University of Cincinnati. They have access to the libraries, Campus Recreation Center, the university’s free transportation system, and they are invited to many university functions throughout the year.

UC also provides Conditional Admissions Letters to qualifying students who need to start at ELS before enrolling in a university academic program. These letters are easily obtained for undergraduate students. You can visit www.els.edu for more information about ELS and its enrollment process.

Credits:

  • Binh Le, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & Web site editor

This video tour was produced entirely by UC students.